Kantin Kiralama İhalesi 20/07/2022 tarihinde saat 14:00'da Arhavi Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacak
30 Haziran 2022

T.C.

ARTİN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ARHAVİ DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

 1. Aşağıdaki  tabloda  her türlü nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre  Açık Teklif Usulü ile  “Arhavi Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İhalesi”20/07/2022 tarihinde saat 14/00 da Arhavi Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.(İstekliler belgelerini kapalı zarfta, kaşeli ve imzalı olarak sunacaklardır.)
 2. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Arhavi Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminden ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca şartname ve ekleri Arhavi Devlet Hastanesinin (www.arhavidh.saglik.gov.tr) web adresinden görülebilir. İhale doküman satış bedeli 100,00 TL olup Arhavi Devlet Hastanesinin Halk Bankası Artvin Şubesindeki TR66  0001 2009 1750 0005 0000 43 nolu hesabına yatırılarak ve makbuzu sunularak temin edilebilir. Geçici teminat bedeli de (yıllık tahmini bedelin %10’u) aynı hesaba nakit yatırılabileceği gibi tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri geçici teminat olarak sunabilirler.
 3. İhaleye katılmak isteyenlerin ibraz etmeleri gereken belgeler; Gerçek Kişiler:

        a)Kanuni ikametgâh sahibi olmak (ikametgâh ilmühaberi belgesi son 3 ay içerisinde alınmış),

  b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek, telefon ve faks bilgileri bildirmek,

  c)Geçici teminatı yatırmış olmak,

  d)TC.  Kimlik ve fotokopisi ile başvurmak,

  e)Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  f)Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza beyanı,

  g)Tüzel kişilerde ise; yukarıdaki şartlar ile birlikte, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesini sunmaları şarttır.

  h)İhale için Savcılık Sabıkasızlık Belgesi istenecek (sabıka kaydı olanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır.)Ayrıca; taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi  yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenler, malvarlığına karşı suç işleyenler ile kamunun sağlığına karşı suç işleyenler ihaleye katılamazlar.

 4. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi açık teklif usulüne uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare sorumlu değildir.
 6. Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri kiralayana aittir.
 7. İhaleye iştirak edenle,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi açık teklif usulü ve sözleşmedeki genel hükümleri ve işe ait şartnamedeki genel ve hususların önceden okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.
 8. Kantin açılabilmesi için tadilat gerekmemektedir. Düzenleme gerekirse ihale üzerine kalan kişi veya firma idareden izin almak sureti ile küçük çaplı düzenleme yaptırabilir; ihaleye katılmak isteyenlerin kantin olarak ayrılan yeri önceden görmeleri ve bu hususu da dikkate alarak teklifte bulunmaları gerekmektedir.
 9. İhaleye katılmak isteyen istekliler taşınmaz ile ilgili kira şartnamesindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaklardır.


KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN

 

Taşınmazın AdıAdresiAda/Parsel NoKiralanacak Alan (m²)Kullanım AmacıKiralama SüresiYıllık Tahmini Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarih ve Saati
Arhavi Devlet Hastanesi KantiniBoğaziçi Mah.Atatürk Blv.No:38 Arhavi /ARTVİN1/26122 m²Kantin3 Yıl37.124,88 TL3.712,49 TL20.07.202214:00

İHALE İLANI TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİ:
1-TEKNİK ŞARTNAME.PDF
2-EKLERİ-STANTARD FORMLAR.docx
3-SÖZLEŞME.docx